کتاب داستان کودکانه نی نی ها

توضیحات بیشترتوضیحات کمتر
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-اجی-مجی
اتل متل عسل! نی نی پسری، عسل می خواست. شیشه ی عسل کجا بود؟ توی کمد، اون بالا بالاها بود. نی نی پسری گفت: دلم می خواد که شیشه، پایین بیاد نمی شه! یک دفعه اجی مجی با یک کلاه کج کجی اومد و گفت: من اومدم. هر چی بخواهی بلدم. با این عصا، از اون بالا، عسل...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-اجی-مجی
اندازه ی اتاق! نی نی پسری از پنجره بیرون را نگاه کرد. پیشی روی دیوار نشسته بود. نی نی پسری گفت: کاشکی من هم پیشی بودم. میومیو می کردم. می شد کنار پیشی ها روی دیوارها بگردم. یکدفعه اجی مجی با یک عصای کج کجی آمد و گفت: من اومدم. هر چه بخواهی بلدم....
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-اجی-مجی
کفش های کوچیک! نی نی دختری گفت: کاش کفش های مامان اندازه ی پایم بود. اجی مجی با یک عصای کج کجی آمد و گفت: من اومدم، هر چه بخواهی بلدم. عصا رو نزدیک می کنم. کفش ها رو کوچیک می کنم. اجی مجی عصایش را تکان داد و گفت: اجی مجی، اجی مجی... اما چه شد؟ کفش...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-فضایی‌ها
ژولی فضایی نی نی خوش زبان، کنار باغچه نشسته بود. یک دفعه چیزی بین گل ها دید. خوشش آمد و خندید. داد زد: پروانه پروانه! ژولی فضایی به او رسید. ژولی فضایی گفت: پلوانه پلوانه! نی نی خوش زبان گفت: پلوانه، نه! بگو پروانه! ژولی فضایی هر کاری کرد نتوانست...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-پری-ها
بهار پری نی نی دختری یک گلدان داشت. سبز بود اما گل نداشت. نی نی دختری دلش می خواست گل بده گلدانش. هدیه بده به مامانش! چشم ها را بست. دعا کرد. بعد چشم ها را وا کرد. دید پری آمده! پری که آمد. این وری شد، اون وری شد. بهار پری شد. بهار پری ها کرد و هو...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-پری-ها
بق بقو پری نی نی پسری یک بادکنک داشت. بادکنک از دست او در رفت. بالا و بالا و بالاتر رفت. نی نی پسری غصه خورد. پری او را دید. یک کبوتر شد. بق بقو پری شد. پرید و پرید. با نوکش نخ بادکنک را گرفت و کشید. بق بقو پری گفت: باید همین حالا بری پیش نی نی...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-پری-ها
بق بقو پری نی نی پسری یک بادکنک داشت. بادکنک از دست او در رفت. بالا و بالا و بالاتر رفت. نی نی پسری غصه خورد. پری او را دید. یک کبوتر شد. بق بقو پری شد. پرید و پرید. با نوکش نخ بادکنک را گرفت و کشید. بق بقو پری گفت: باید همین حالا بری پیش نی نی...
قصه-کودکانه-نی-نی-ها-و-پری-ها
پروانه پری نی نی پسری توی اتاق خواب بود. پشه ویزوزی به اتاق خواب رفت و گفت: به به! الان او را نیش می زنم. پری شنید. شکل یک پروانه شد. پروانه پری شد و گفت: آهای ویزویزی که خیلی نازی، بیا برویم با هم به بازی! پشه ویزویزی خوش حال شد. همراه پروانه پری...
پرسش و پاسخ
اپلیکیشن را نصب کنید