کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

با تخم کدو رنگ شده می توان کارهای بسیاری کرد. مثلا ساخت یک گل یا درخت

ابتدا یک بسته تخم کدوم خریداری کنید، و با سه رنگ مختلف زرد، نارنجی م و سبز آنها را رنگ کنید.

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

تخم کدوهای رنگ شده به شکل زیر در می آیند

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

 تخم کدوها را در سینی فر ریخته و به آنها حرارت دهید.

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو

کار دستی کودک - رنک کردن تخم کدو